Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Privacy Policy

1. Merlett Tecnoplastic dokłada starań, aby chronić dane osobowe użytkowników

Merlett Tecnoplastic dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące stosowanych przez nas zasad ochrony prywatności oraz sposobu gromadzenia online i wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników. Niniejsza polityka zostanie udostępniona na naszej stronie głównej oraz w dolnej części każdej strony internetowej firmy Merlett.

Merlett Tecnoplastic zdecydowanie popiera podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych oraz zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. 

Merlett Tecnoplastic zobowiązuje się do utrzymania poufnego charakteru danych osobowych oraz do bezwzględnego ograniczenia możliwości ujawniania takich danych, zgodnie z prawem miejscowym. 

Reguły dotyczące prywatności danych, stosowane przez wszystkie firmy z grupy Merlett, pozostają w zgodności i uwzględniają główne zasady Dyrektywy UE 95/46/WE, gdyż siedziba firmy znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

Nasze Zasady ochrony prywatności obowiązują we wszystkich naszych placówkach podczas gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, rozpowszechniania, przesyłania oraz przechowywania danych osobowych. Określają one jednolite standardy postępowania dla wszystkich podmiotów we wszystkich krajach i mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w Merlett Tecnoplastic. 

2. Podmioty zobowiązane niniejszą Polityką prywatności 

Merlett Tecnoplastic jest firmą europejską, a funkcjonowanie jej podmiotów prawnych, procesów biznesowych, struktur kierowniczych oraz systemów technicznych wykracza poza granice jednego kraju. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn, domen, serwisów, aplikacji i produktów należących zarówno do Merlett Tecnoplastic, jak i do spółek zależnych w pełni kontrolowanych przez Merlett Tecnoplastic.

Lista stron internetowych firmy Merlett:

Włochy:                                       http://www.merlett.it/

Belgia:                                         http://www.merlett.be/

Niemcy:                                       http://www.merlett.de/

Dania:                                          http://www.merlett.dk/

Hiszpania:                                     http://www.merlett.es/

Finlandia:                                     http://www.merlett.fi/

Francja:                                        http://www.merlett.fr/

witryna internetowa Grupy:          http://www.merlett.com/

Holandia:                                     http://www.merlett.nl/

Norwegia:                                     http://www.merlett.no/

Polska:                                        http://www.merlett.pl/

Szwecja:                                      http://www.merlett.se/

Wielka Brytania:                          http://www.merlett.co.uk/

Wielka Brytania:                          http://www.merlett.uk/

Szwajcaria:                                  http://noviteck.ch/

3. Sposób przetwarzania danych osobowych

Merlett Tecnoplastic szanuje prawo do prywatności oraz interesy prywatne każdej osoby, pracownika, kandydata i klienta. Podczas przetwarzania danych osobowych użytkowników, spółki zależne Merlett Tecnoplastic przestrzegają następujących zasad:

 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane są rzetelnie i legalnie.
 • Dane osobowe użytkowników gromadzone są w konkretnym i uzasadnionym celu oraz nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tym celem.
 • Gromadzone dane osobowe użytkowników są stosowne oraz nienadmierne ilościowo w stosunku do celów, do których zostały zgromadzone i są wykorzystywane.
 • Przechowywane dane osobowe są aktualne, a w razie potrzeby aktualizowane. Merlett Tecnoplastic podejmie wszelkie uzasadnione działania, aby poprawić lub usunąć nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe.
 • Dane osobowe są przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zgromadzone lub dla których są przetwarzane.
 • Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem praw indywidualnych osób.
 • Podejmowane są odpowiednie kroki i zapewniane stosowne środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem oraz bezprawną lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • Dane osobowe są przetwarzane stosownie do następujących zasad:
 • Użytkownik jednoznacznie wyraził na to zgodę; lub
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub w celu podjęcia działań na życzenie użytkownika przed zawarciem umowy; lub
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega Merlett Tecnoplastic; lub
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony żywotnych interesów użytkownika; lub
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych lub osobie trzeciej, której ujawnia się dane; lub
 • Przetwarzanie danych jest konieczne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Merlett Tecnoplastic lub osoby trzeciej lub stron, którym dane są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy takie podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.

Wszystkie podmioty Merlett Tecnoplastic zapewniają, iż będą przestrzegać tych zasad.

4. Powód gromadzenia danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe przede wszystkim w celu zapewnienia naszym klientom i użytkownikom najwyższej jakości usług oraz płynnego, skutecznego i spersonalizowanego korzystania z naszych stron. Dla przykładu, jeśli użytkownik dokonuje zakupu lub wysyła zapytanie na stronie, wówczas jego dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia lub przesłania żądanych informacji. 

Merlett Tecnoplastic może gromadzić dane osobowe użytkownika służące do realizacji różnych transakcji, takich jak:

 • zamówienie produktu lub usługi, aktywacja lub rejestracja
 • utworzenie profilu
 • prośby o udzielenie informacji
 • subskrypcje na materiały marketingowe lub pomoc techniczną
 • uczestnictwo w konkursach lub ankietach
 • składanie podań o pracę 

5. Rodzaj gromadzonych informacji

Merlett Tecnoplastic gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu zaoferowania wyższej jakości usług oraz spersonalizowania doświadczenia i interakcji z firmą Merlett Tecnoplastic. Gromadzenie danych osobowych odbywa się po powiadomieniu i za uprzednią zgodą użytkownika oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości przed organami ochrony danych (tam, gdzie ma to zastosowanie).

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje danych osobowych, które otrzymały anonimowy charakter ani danych, w przypadku których zastosowane zostały pseudonimy. Dane zyskują charakter anonimowy, jeśli uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby lub jeśli osobę może zidentyfikować tylko przy niewspółmiernych nakładach czasu, kosztów lub pracy.

To użytkownik ostatecznie decyduje o ujawnieniu nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak zdecyduje się ich nie ujawniać, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zarejestrowania takiego użytkownika lub udostępnienia mu jakiegokolwiek produktu lub usługi. 

Dane osobowe gromadzone od użytkownika mogą obejmować:

 • imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do fakturowania oraz adres do wysyłki
 • rodzaj klienta, stanowisko, zakres obowiązków, podmiot zamawiający, datę zakupu oraz inne dane
 • preferencje dotyczące produktów i usług, dane kontaktowe, informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia, zainteresowania zawodowe
 • identyfikator użytkownika i hasło Merlett Tecnoplastic (tam, gdzie ma to zastosowanie)
 • dane dotyczące karty kredytowej (tam, gdzie ma to zastosowanie)
 • adres IP (patrz rozdział dotyczący plików cookie)

Sposób wykorzystywania informacji

Poniżej znajdują się wybrane sposoby gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych:

Przeglądanie i wyszukiwanie: Gromadzimy określone dane osobowe, kiedy użytkownik odwiedza strony lub klika różne łącza do produktów lub usług. Informacje te zbierane są w celu poprawy doświadczenia użytkownika podczas kolejnych odwiedzin (np.: wybór kraju), optymalizacji działania strony, uzyskania ogólnych danych demograficznych, monitorowania poziomu aktywności na stronie oraz oceny skuteczności reklam.(Patrz Rozdział 8 dotyczący plików cookie)

Zamawianie: Gromadzimy dane osobowe, kiedy użytkownik kupuje produkty i usługi. Informacje te gromadzone są w celu realizacji zamówienia, uzyskania płatności oraz przekazywania informacji o statusie zamówienia.

Wsparcie techniczne: Możemy gromadzić wybrane informacje, kiedy użytkownik zwraca się o pomoc techniczną dotyczącą produktów Merlett Tecnoplastic. Informacje te wymagane są w celu zidentyfikowania systemów użytkownika, poznania konfiguracji produktów, przeanalizowania zapytania oraz zaproponowania rozwiązania.

Działania promocyjne: Gromadzimy dane osobowe, kiedy użytkownik rozpoczyna udział w programie lub działaniach promocyjnych. Informacje te wykorzystujemy do administrowania programem lub działaniem, wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail, powiadamiania zwycięzców oraz publikowania listy zwycięzców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Biuletyny informacyjne i promocyjne wiadomości e-mail: Gromadzimy dane osobowe, kiedy użytkownik wysyła prośbę o otrzymywanie biuletynów informacyjnych, promocyjnych wiadomości e-mail oraz innych informacji. Dane te wykorzystujemy do przesłania żądanych informacji.

Dane kontaktowe: Jeśli użytkownik nawiąże z nami kontakt, przechowujemy zapis takiej korespondencji oraz przekazane nam komentarze, w tym dane osobowe, w pliku przeznaczonym dla takiego użytkownika. Informacje te wykorzystujemy do doskonalenia naszych usług w przypadku ponownego kontaktu użytkownika z Merlett Tecnoplastic.

Dane osobowe użytkownika przechowywane są przez uzasadniony czas, do celów określonych powyżej. 

Sposób wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych

Merlett Tecnoplastic (w tym spółki grupy) oraz starannie dobrane strony trzecie mogą wykorzystywać zgromadzone dane osobowe w celu informowania użytkownika drogą pocztową, faksową, telefoniczną lub za pomocą wiadomości tekstowych lub e-mail o promocjach, nowych wydarzeniach oraz nowościach produktowych, które mogą zainteresować użytkownika. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na kontakt w sposób i do celów opisanych powyżej. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać informacji marketingowych, musi zaznaczyć to w odpowiednim miejscu na formularzu rejestracyjnym lub formularzu stosownego żądania. 

6. Sposób wykorzystania danych osobowych

Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoje dane osobowe bezpośrednio lub poprzez pośrednika bądź partnera biznesowego:

 • nie sprzedamy ani nie wydzierżawimy ich stronie trzeciej bez zgody użytkownika. Możemy jednak, chyba że użytkownik nie wyrazi na to zgody, wykorzystać jego dane osobowe w celu przesłania informacji, które, w naszej opinii, powinien posiadać lub będą dla niego interesujące, na przykład informacje o usługach lub produktach;
 • podejmiemy rynkowo uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony takich danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz bezprawnym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem;
 • nie wykorzystamy ani nie ujawnimy ich, z wyjątkiem:
 • sytuacji, w których jest to konieczne w celu dostarczenia zamówionych usług lub produktów, na przykład w celu przekazania przewoźnikowi realizującemu dostawę zamówionych produktów;
 • sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności lub przypadków, na które użytkownik wyraził zgodę;
 • wykorzystania ich w formie zbiorczej w taki sposób, który w sposób racjonalny uniemożliwia określenie tożsamości użytkownika (na przykład zbiorcze zestawienia statystyczne);
 • przypadków wymaganych prawem;
 • ujawnienia zewnętrznym audytorom, którzy zobowiązali się do zachowania poufnego charakteru danych;
 • sytuacji, w których jest to konieczne do ochrony praw, bezpieczeństwa lub mienia firmy Merlett Tecnoplastic, jej użytkowników lub innych osób, na przykład w celu wymiany informacji z innymi organizacjami, aby przeciwdziałać oszustwom i/lub ograniczać ryzyka. 

7. Zgoda użytkownika

Przekazując nam swoje dane osobowe oraz korzystając ze stron Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych oraz wrażliwych danych osobowych do celów wskazanych powyżej. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają takiej samej ochrony danych co Unia Europejska, o ile będzie to konieczne do realizacji powyższych celów. W przypadku takiego przekazania zawrzemy, stosownie do sytuacji, umowę gwarantującą ochronę danych osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik przekazuje nam informacje dotyczące innej osoby, użytkownik potwierdza, że taka osoba wyznaczyła użytkownika do działania w jej imieniu, wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym wrażliwych danych osobowych, oraz że użytkownik poinformował ją o naszej tożsamości i celach (określonych powyżej), do których zostaną przetworzone jej dane osobowe.

8. Pliki cookie

Plik cookie to informacje w formie niewielkiego pliku tekstowego, umieszczane na dysku twardym w komputerze użytkownika Internetu. Tworzona jest przez serwer strony WWW, czyli zasadniczo przez komputer obsługujący tę stronę. Informacje zawarte w plikach cookie ustawiane są przez serwer i mogą być wykorzystywane podczas każdych odwiedzin użytkownika na stronie. Plik cookie można traktować jako kartę identyfikacyjną użytkownika Internetu informującą stronę internetową o ponownych jej odwiedzinach przez użytkownika.
(Źródło: www.AboutCookies.org)

Dzięki plikom cookie możemy udostępniać użytkownikom pewne funkcje oraz zbierać informacje dotyczące odwiedzin na stronach. Pliki cookie możemy również wykorzystać, aby nadać stronom bardziej przyjazny charakter. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, jednakże użytkownik nie musi wyrażać na to zgody. W takiej sytuacji można zwykle zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby uniemożliwić akceptację plików cookie. Użytkownik będzie nadal mógł korzystać z większości funkcji oferowanych na stronach.

Aby usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze lub uniemożliwić akceptowanie plików cookie w przyszłości, należy skorzystać z instrukcji udostępnionych przez producenta przeglądarki, klikając opcję „Pomoc” w menu przeglądarki. Więcej informacji znajduje się na stronie www.AboutCookies.org.

Pliki cookie stron trzecich wykorzystywane do celów analitycznych

Aby zapewnić użytkownikom odwiedzającym nasze strony usługi wyższej jakości, rejestrujemy liczbę odwiedzin na stronie, liczbę odsłon, różne czynności wykonywane przez odwiedzających naszą stronę, lokalizację odwiedzających oraz liczbę powrotów na stronę. W tym celu korzystamy z dwóch narzędzi do analizy serwisów WWW: Analyzer oraz Google Analytics, a także Marketo Munchkin Cookie.

Informacje o narzędziu Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, narzędzia analityki internetowej udostępnionego przez spółkę Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików testowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu analizowania sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku włączenia na tej witrynie funkcji anonimizacji adresów IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i skrócony na miejscu. Funkcja anonimizacji adresów IP jest na tej witrynie aktywna.

W imieniu operatora tej witryny firma Google będzie korzystała z otrzymanych informacji w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności w witrynie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie przechowywany razem z innymi danymi posiadanymi przez firmę Google. Użytkownik może nie zgodzić się na użycie plików cookie, poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że takie ustawienia mogą uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w tej witrynie. Ponadto użytkownik może zapobiec pobieraniu informacji związanych ze swoją przyszłą aktywnością przez Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics odpowiedni dla swojej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Informacje o narzędziu Pardot

System Pardot tworzy trzy pliki cookie: “visitor” (identyfikator odwiedzającego), “opt-in” (zgoda) oraz plik cookie sesji aplikacji Pardot.

Visitor Cookie: Ten plik cookie, tworzony dla odwiedzającego, zawiera nazwę "visitor_id" oraz niepowtarzalny identyfikator konta użytkownika, pobierany przez kod śledzący umieszczony na stronie. Wartością przechowywaną jest niepowtarzalny identyfikator odwiedzającego. Na przykład plik cookie o nazwie “visitor_id12345” przechowuje dla odwiedzającego wartość “123456789", gdzie 12345 jest identyfikatorem konta, a 123456789 przedstawia identyfikator odwiedzającego. Ten plik cookie jest tworzony przez nasz kod śledzący dla odwiedzających i potencjalnych użytkowników.

Plik cookie “Opt-In” (akceptacja i zgoda): stałe pliki cookie o nazwie "pi_opt_in" wykorzystywane są przez nas do zapewnienia zgodności z inicjatywą "Do Not Track".

Plik cookie sesji aplikacji Pardot: sesyjny plik cookie, o nazwie "pardot", jest tworzony tylko wtedy, gdy odwiedzający loguje się do naszej aplikacji jako użytkownik (dla potencjalnego użytkownika plik taki nie jest tworzony).

Wyłączanie plików cookie

Użytkownik może wyłączyć wybrane pliki cookie, stosując się do instrukcji w menu opcji przeglądarki.

Chromium: http://www.chromium.org

Tor: http://www.torproject.org

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Srware: http://www.srware.net

W celu uzyskania dalszych informacji i instrukcji, prosimy odwiedzić: http://www.youronlinechoices.com/it/

9. Sposób ochrony danych

Merlett Tecnoplastic oraz jej spółki zależne z zaangażowaniem podejmują wszystkie odpowiednie środki techniczne, fizyczne oraz organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych Pracowników i Klientów przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą lub uszkodzeniem oraz bezprawnym zniszczeniem.

Podejmujemy również odpowiednie kroki gwarantujące, że przekazane nam dane są bezpieczne, poprawne oraz aktualne przez okres wymagany do realizacji celów, do których zostały zebrane.

Dostęp do systemów wewnętrznych, w których przechowywane są dane osobowe, jest ograniczony do wybranej grupy upoważnionych użytkowników, którzy w tym celu korzystają z unikalnego identyfikatora oraz hasła. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i przekazywany ww. osobom wyłącznie w związku z realizacją ich obowiązków pracowniczych. 

Nasza “Polityka dostępu do danych przez osoby trzecie” określa zasady udzielania stronom trzecim różnego dostępu do danych, w zależności od ich potrzeb oraz gwarantowanego poziomu bezpieczeństwa. Powyżej wskazana polityka ma zastosowanie do wszystkich stron trzecich ubiegających się o dostęp do systemów, aplikacji, urządzeń i usług sieciowych, a jej celem jest ograniczanie ryzyka niedozwolonego dostępu do systemów informatycznych Merlett Tecnoplastic poprzez udzielenie ograniczonego dostępu, odpowiadającego konkretnym potrzebom.

Nie możemy jednak zapewnić bezpieczeństwa wszystkich danych przekazywanych nam przez użytkownika, a użytkownik akceptuje ryzyko nieodzownie związane z komunikacją oraz zakupami przez Internet. Wszelkie zakupy realizowane przez użytkownika za pośrednictwem Stron Serwisu podlegają warunkom znajdującym się na tych Stronach. 

10. Łącza do witryn stron trzecich

W celach informacyjnych oraz dla wygody użytkownika, strony i usługi firmy Merlett Tecnoplastic mogą zawierać łącza do aplikacji, produktów, usług i witryn stron trzecich. Po kliknięciu takiego łącza użytkownik opuszcza stronę Merlett Tecnoplastic. Merlett Tecnoplastic nie kontroluje witryn stron trzecich oraz ich zasad ochrony prywatności, które mogą różnić się od zasad obowiązujących w firmie Merlett Tecnoplastic. Nie promujemy ani nie składamy żadnych deklaracji w odniesieniu do witryn stron trzecich. Dane osobowe przekazane przez użytkownika lub zebrane przez takie strony trzecie nie podlegają Polityce prywatności firmy Merlett Tecnoplastic. Zalecamy, aby, przed wyrażeniem zgody na zebranie oraz wykorzystanie danych osobowych, użytkownik zapoznał się z polityką prywatności obowiązującą na stronie, którą odwiedza. 

Ponadto, Merlett Tecnoplastic może udostępniać łącza do serwisów społecznościowych, umożliwiające użytkownikowi przekazywanie informacji do sieci społecznościowych oraz komunikowanie się z firmą Merlett Tecnoplastic na różnych portalach społecznościowych. Użycie takich łączy może spowodować, w zależności od funkcji, zebranie lub udostępnienie informacji dotyczących użytkownika. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności oraz ustawieniami odwiedzanych serwisów społecznościowych. Pozwoli to dowiedzieć się, jakie dane mogą być zbierane, wykorzystywane i udostępniane przez te serwisy. 

Po opublikowaniu, skomentowaniu, wyrażeniu zainteresowania lub udostępnieniu danych osobowych, w tym zdjęć, na jakimkolwiek forum publicznym, w sieci społecznościowej, blogu lub na innym podobnym forum, użytkownik powinien być świadomy, że wszelkie przekazane przez niego dane osobowe mogą być czytane, przeglądane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników takich forów oraz że mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, wysyłania mu niezamówionych wiadomości lub w celach, nad którymi ani użytkownik, ani firma Merlett Tecnoplastic nie ma kontroli. Merlett Tecnoplastic nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się opublikować na takich forach.

11. Regulamin Serwisu oraz Zasady Dozwolonego Użytkowania 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. 

12. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Firma Merlett Tecnoplastic zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian do niniejszej Polityki Prywatności, na przykład w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych do przepisów ustawowych i wykonawczych, zasad i procedur Merlett Tecnoplastic lub w celu spełnienia wymogów nałożonych przez ograny ochrony danych. 

Niniejsza Polityka oraz przywołane w niej zasady i polityki nie mają na celu nadania, ani też nie nadają żadnych praw wynikających z umowy lub z innych tytułów prawnych.